Sinagoga

Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije. Sinagoga je 1974. proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja. Građena je po projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora (Marcell Komor) i Deže Jakaba (Dezső Jakab), saradnika arhitekte Edena Lehnera (Ödön Lechner), tvorca mađarske varijante secesije.

Sinagoga je jedno od najvrednijih srednjeevropskih ostvarenja ove vrste sakralne arhitekture. Odlikuju je smela i moderna arhitektonska rešenja, ukrasi od vitraža, kao i stilizacije preuzete iz mađarskog folklora, kao što su stilizovane latice ruža, ljiljana i karanfila i paunovog perja.

Na četiri manje kupole, koje simbolišu četiri strane sveta, oslonjena je centralna velika kupola, koja simbolizuje univerzum. Kupola nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama, tako da počiva na gvozdenoj konstrukciji, koju nosi osam gvozdenih stubova.

Tri ulazna portala vode u narteks, iznad koga je prostor za žene, dok četiri stepeništa vode na galeriju. U rešavanju fasada uočavaju se tri horizontalna pojasa: prvi – pojas ulaznih portala i horizontalne apside oko njih; drugi – u kome su zabat sa glavnim vitražom i u uglovima dva niža tornja; treći – tambur kupole sa dvostrukom kalotom. Korišćena je opeka i bojena Žolnai (Zsolnay) keramika sa kitnjastim ukrasima koji se zasnivaju na mađarskim narodnim motivima.

GORE