МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ
ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 до износа 1.460.000.000 динара, средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.

Начин коришћења средстава

Средства утврђена овим програмом додељују се бесповратно.
Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство)
Средстава се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.
Максималан износ средстава који се може одобрити подносиоцу захтева не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које се доноси решење о категоризацији хотела од стране Министарства и наведених појединачних износа субвенција по индивидуалном лежају и смештајној јединици, под условом да номинални износ појединачне субвенције по кориснику не прелази 750.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.
Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезoр.

Право на коришћење средстава и услови

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 93/19), (у даљем тексту: Привредни субјекти), и то:

 • резидентна правна лица у смислу закона који се уређује опорезивање добити правних лица;
 • резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;
 • огранци и представништва страних правних лица.
  Да би привредни субјекат остварио право на бесповратна средства, потребно је да испуни следеће услове:
  1) Привредни субјекат је носилац решења о категоризацији или подносилац захтева за категоризацију који је упућен Министарству закључно са 01.09.2020. године, за хотел који се налази на подручју јединица локалне самоуправе са списка који је саставни део Јавног позива;
  2) Над привредним субјектом није покренут стечајни поступак;
  3) Над привредним субјектом се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
  4) Над привредним субјектом се не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.
  Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од 15.08.2020. године закључно са 31.12.2020. године, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15.08.2020. године за период који се завршава у периоду од 15.08.2020. године до 31.12.2020. године. Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, даље, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта. Привредни субјекат, у том случају, је дужан да изврши повраћај субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му уплаћена средства, најкасније у року од 30 дана од дана престанка права на коришћење субвенција.
  Повраћај субвенција из претходног става, привредни субјекат ће извршити на рачун извршења буџета РС.

Захтев за коришћење средстава и прилози

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства http://www.mtt.gov.rs.
Захтеви за коришћење бесповратних средстава подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.
Рок за подношење захтева је 15. септембар 2020. године.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити узети у разматрање.
Ради утврђивања предлога о стављању на располагање бесповратних средстава, министар надлежан за послове туризма решењем образује Комисију са задатком утврђивања предлога о стављању на располагање бесповратних средстава корисницима који испуњавају прописане услове.

Остале информације

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефонe: 011/3139668 и 011/3139691.

TOP